Põhikiri

Eesti Kutseliste Tantsijate Liidu põhikiri


1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Liit) nimi on: Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit. Liidu ingliskeelne nime tõlge on: Estonian Professional Dancers Union;
1.2 Liit on asutatud Tallinnas, seitsmeteistkümnendal novembril tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal (17.11.1997.) aastal määramata ajaks;
1.3. Liidu asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn, 10111, Uus 5;
1.4. Liidu tegevuse eesmärgiks on väärtustada loovust ja missioonitunnet ning edendada professionaalset tantsukunsti Eestis;
1.5. Oma tegevuse eesmärkide saavutamisel Liit:
1.5.1. esindab ja kaitseb liikmete loomingulisi ja kutsealaseid huve;
1.5.2. aitab tõsta liikmete professionaalset taset;
1.5.3. võtab vastu annetusi ja aitab leida sponsoreid;
1.5.4. organiseerib õppe ja ümberõppe stipendiumeid;
1.5.5. toetab balleti- ja tantsualaseid uurimistöid ja projekte
1.5.6. toetab pensioniealisi liikmeid;
1.5.7. toetab ühinemist rahvusvaheliste professionaalsete tantsijate organisatsioonidega;
1.6. Liidu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Tal on vara ja pangaarve, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat;
1.7. Liit vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Liidu liige vastutab Liidu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires;
1.8. Liit korraldab palgapoliitilist võitlust seadusandlike vahenditega streigini välja;

2. Liikmelisus

2.1. Liidu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud;
2.2. Peale asutajaliikmete on Liidu liikmeteks tegev- ja auliikmed, kes tunnistavad Liidu põhikirja;
2.3. Tegevliige on professionaalne tantsija, kes omab vastavat diplomi või kelle põhitööks on tantsimine;
2.4. Auliige on isik, kelle suhtes Liit on tänuvõlglane või tahab mõnel muul põhjusel oma austust üles näidata;
2.5. Liikmeks võetakse vastu soovija kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega;
2.6. Liidu liikmete arvestust, samuti liitumis- ja liikmemaksude arvestust korraldab juhatus. Maksude suuruse ja tasumise korra määrab üldkoosolek;
2.7. Liidu liikmed delegeerivad oma tantsijaerialaga seotud varaliste õiguste teostamise Liidule;
2.8. Liidu liikmel on õigus:
2.8.1. võtta osa kõigist Liidu poolt korraldatud üritustest;
2.8.2. valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse aktiivse ja passiivse valimisõigusega;
2.8.3. võtta osa Liidu üldkoosolekutest;
2.8.4. saada teavet Liidu tegevuse kohta;
2.8.5. astuda Liidust välja;
2.8.6. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
2.8.7. saada tasu oma loomingu korduva kasutamise eest vastavalt Liidu ja kasutaja vahelisele lepingule;
2.9. Liidu liige on kohustatud:
2.9.1. täitma põhikirja nõudeid, juhtorganite otsuseid ja seadusest tulenevaid kohustusi;
2.9.2. hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Liidu mainet;
2.9.3. õigeaegselt tasuma makseid Liidu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtaegadel;
2.10. Liidu liikmel on õigus Liidust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Liidust välja astumine toimub juhatuse otsusel. Liidu liige võib väljaarvamise otsustamist nõuda üldkoosolekult. Liidu liige arvatakse Liidust välja tema surma korral;
2.11. Liidu liige võidakse Liidust välja arvata:
2.11.1. juhul kui ta ei täida Liidu põhikirja sätteid või kahjustab Liitu olulisel määral;
2.11.2. juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates;
2.12. Liikmeksoleku lõppemise korral liitumis- ja liikmemakse ei tagastata;

3. Juhtimine

3.1. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek, mille kutsu kokku juhatus vähemalt 1 (üks) kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumist peab Liidu liikmetele ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva enne selle toimumist. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas juhatusega;
3.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Liidu liikmete üldarvust. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus 14. (neljateistkümne) päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust;
3.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. põhikirja muutmine ja täiendamine ning Liidu tegevuse lõpetamine või ühinemine ja jagunemine. Liidu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
3.4. Igal liikmel on üks hääl.
3.5. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga;
3.6. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes,mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse;
3.7. Liidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.7.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
3.7.2. tegevuse eesmärgi muutmine;
3.7.3. juhatuse ja revisjoni liikmete määramine;
3.7.4. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;
3.8. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Liidu tegevust juhatus, kes on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;
3.9. Juhatusel võib olla üks (juhataja) kuni viis liiget. Juhatuse töö korraldamiseks valib juhatus oma liikmete hulgast esimehe. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis;
3.10. Juhatus määratakse üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks;
3.11. Juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt ¾ (kolm neljandikku) liikmete arvust. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus;
3.12. Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige;
3.13. Uue juhatuse liikme registrisse kandmiseks peab olema avaldusele lisatud tema notariaalselt tõestatud allkirjanäidis;
3.14. Liidu juhatus:
3.14.1. konkretiseerib Liidu tegevussuunad;
3.14.2. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
3.14.3. koostab raamatupidamise aastaaruande;
3.14.4. otsustab Liidu varade kasutamise ja käsutamise küsimused, v.a. kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamine või asjaõigusega koormamine, mis võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
3.15. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele;
3.16. Liidu vara tekib Liidu vara kasutamisest ja tegutsemisest saadavast tulust, liitumis- ja liikmemaksudest, majandusabist, annetustest, pärandustest ja muudest laekumistest;

4. Liidu tegevus Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamisel

4.1. Liidu loomealaks on tantsukunst;
4.2. Liidu liikme loomealal loodud või esitatud teostest teatamise ja registreerimise kord:
4.2.1. Liidu liige on kohustatud kirjalikult teatama Liidu poolt kehtestatud korras oma esitatud teosest hiljemalt 10 tööpäeva jooksul selle ettekandest või avaldamisest;
4.2.2. Liit on kohustatud esitatud teose registreerima 15 tööpäeva jooksul teate saamisest kandes registritesse teose pealkirja, loomise, esitamise või avaldamise aja;
4.3. Loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimise kord ja komisjoni töökord;
4.3.1. Loometoetuste määramise komisjoni ülesandeid täidab Liidu juhatus. Loometoetuse komisjoni kuulub riigi esindajana kultuuriministri nimetatud Kultuuriministeeriumi ametnik;
4.3.2. Komisjoni kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas;
4.3.3. Komisjoni liikmed valivad oma liikmete hulgast komisjoni esimehe. Komisjoni ettepanekul valitakse komisjoni aseesimees, kes asendab esimeest tema äraolekul;
4.3.4. Komisjoni koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees. Ettepaneku koosoleku kokkukutsumiseks võib esimehele (tema äraolekul aseesimehele) teha iga komisjoni liige;
4.3.5. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmed, sealhulgas esimees (tema äraolekul aseesimees). Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) uue koosoleku kokku viie tööpäeva jooksul;
4.3.6. Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel kohalolevate liikmete lihthäälte enamusega. Igal liikmel on 1 hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl;
4.3.7. Komisjoni koosolek protokollitakse. Koostatud protokollile kirjutavad alla koosoleku protokollija ja komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) , kes on ühtlasi koosoleku juhataja;
4.3.8. Komisjon võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni otsus koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik komisjoni liikmed;
4.3.9. Loometoetuse määramisest või määramisest keeldumisest teavitab komisjon taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul;
4.4. Loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuste pidamise kord:
4.4.1. Loometoetuste isikute ja loometoetuste üle peab arvestust Liidu sekretär loovisikute- ja vabakutseliste loovisikute loometoetuste saajate registris;
4.4.2. Liidu sekretär peab Liidu liikmeks olevate loovisikute registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi, elukoht, isikukood, loovisikuna registreerimise päev, kuu ja aasta ning andmed loodud teoste ja esituste kohta, loovisikuks oleku peatamise, loomeliidust väljaastumise või väljaarvamise kohta;
4.4.3. Liidu sekretär peab vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi ja toetuse saamise ajavahemik. Registriandmete muutmise korral esitab Liit muudatused jooksvalt Kultuuriministeeriumile;
4.4.4. Eraldi arvestust peetakse järgmiste andmete kohta:
4.4.4.1. Liidu poolt riigieelarvest saadud toetus;
4.4.4.2. Vabakutselistele loovisikutele väljamakstud loometoetused;
4.3. Loometoetuse summa, mille maksmine on otsustatud, kuid mida ei ole vastava aasta jooksul täielikult välja makstud;
4.4. Kasutamata toetuse summa, mida ei ole vastava aasta jooksul halduslepingus ettenähtud eesmärkidel kasutatud;
4.5. Eelmisel aastal eraldatud toetuse aruanne esitatakse Kultuuriministeeriumile vastavalt kultuuriministriga sõlmitavas halduslepingus sätestatud korrale jooksva aasta 1. märtsiks;
4.6. Loovisikutele makstavate toetuste, stipendiumite ja muude hüvitiste maksmise kord:
4.6.1. Liit kasutab toetust:
4.6.1.1. Loometoetuste saamiseks vabakutselistele loovisikutele;
4.6.1.1.1. Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik Liidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele. Nõuetele mittevastavad taotlused on komisjonil õigus tagasi lükata;
4.6.1.1.2. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on palga alammäär, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud palgaseaduse alusel. Sellele lisatakse sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt;
4.6.1.1.3. Väljamakstav loometoetus kantakse vabakutselise loovisiku pangakontole Eesti Vabariigis asuvas krediidiasutuses või välismaa krediidiasutuse Eesti filiaalis;
4.6.1.1.4. Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu, on õigus loometoetust saada vaid ühe loomeliidu kaudu;
4.6.1.1.5. Komisjon otsustab toetuse määramise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Komisjon ei pea taotluse esitajale oma otsust loometoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta põhjendama;
4.6.1.1.6. Loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele toetust taotluse esitamise päevast arvates;
4.6.1.1.7. Loometoetust makstakse üks kord kuus rahast, mille on selleks sihtotstarbeliselt eraldanus Kultuuriministeerium;
4.6.1.1.8. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele (6) kuus kuud;
4.6.1.1.9. Kui tekivad asjaolud, mille tõttu vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta loovisikute ja loomeliitude seaduse (RT I 2004, 84, 568) paragrahvis 16 lõike 2 alapunktides sätestatud tingimustele, on vabakutseline loovisik kohustatud sellest viivitamatult Liidule teatama;
4.6.1.1.10 Kui toetuse maksmise lõpetamise aluseks on teadlik valeandmete esitamine, kaotab vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise õiguse;
4.6.1.1.11. Vabakutseline loovisik on kohustatud tagastama kogu valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetuse;
4.6.2. Loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks antavateks stipendiumiteks, kui toetust ei kasuta täielikult punktis 4.6.1.1. nimetatud otstarbel:
4.6.2.1. Stipendiumi saamiseks esitab loovisik Liidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse Liidu juhatusele. Nõuetele mittevastavad stipendiumi taotlused on Liidu juhatusel õigus tagasi lükata;
4.6.2.2. Liidu juhatus vaatab stipendiumi taotlused läbi stipendiumi taotluse esitamise tähtajale järgneva kuu jooksul toimuval juhatuse koosolekul ning teeb otsuse stipendiumi maksmise või mittemaksmise kohta;
4.6.2.3. Stipendiumi taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele stipendiumite taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal. Vastavat otsust ei põhjendata;
4.6.2.4. Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping stipendiumi kasutamise kohta. Liit võib keelduda stipendiumi maksmisest, kui stipendiumi taotleja ei ole stipendiumi kasutamise kohta Liiduga sõlminud lepingut 2 kuu jooksul stipendiumi maksmise otsuse tegemise päevast arvates;
4.6.2.5. Liidu juhatusel on õigus kontrollida, kas makstud stipendiumi kasutatakse sihtotstarbeliselt vastavalt Liidu ja stipendiumi saaja vahel sõlmitud lepingus sätestatule. Stipendiumi mittesihipärasel kasutamisel peab stipendiumi saaja koheselt tagastama kogu saadud stipendiumi;

5. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

5.1. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alusel ja korras;
5.2. Liidu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud alusel;
5.3. Liidu tegevuse lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja selle volituste tähtaja;
5.4. Likvideerimiskomisjonil on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga;
5.5. Liidu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse;
5.6. Pärast likvideerimise lõpetamist esitab likvideerimiskomisjon avalduse Liidu registrist kustutamiseks;

6. Muud tingimused

6.1. Küsimustes, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Liit mittetulundusühingute seadusest.Käesolev põhikiri on kinnitatud Liidu üldkoosoleku otsusega 16. september 2001.a.